Siłownia

  
 

Zapraszamy do korzystania z nowej siłowni znajdującej się w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze". Do dyspozycji osób ćwiczących oferujemy:
 • atlas wielostanowiskowy HES (4 stanowiska + wyciągarka)
 • atlas wielostanowiskowy OLYMP (7 stanowisk)
 • bieżnię elektryczna ARIZONA (2 stanowiska)
 • rower treningowy KETTLER
 • wioślarz KETTLER
 • oraz ławkę i drabinki do ćwiczeń

Siłownia czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 20:00 z przerwą techniczną od godz. 12:00 do godz. 12:30 

Odpłatność za wstęp:

Siłownia

Członkowie Spółdzielni i członkowie
 ich rodzin stale z nimi zamieszkujący

Inni uczestnicy zajęć

Wejście jednorazowe

5,00 zł

8,00 zł

Opłata tygodniowa

10,00 zł

15,00 zł

Opłata miesięczna

25,00 zł

35,00 zł

 

   

   

   
    


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Każda z osób korzystająca z siłowni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.
 2.  Rozpoczęcie zajęć w siłowni oznacza akceptacje regulaminu oraz wyrażenie zgody na jego przestrzeganie.
 3. W trakcie korzystania z siłowni należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką sportową.
 4. Siłownia udostępniana jest za odpłatnością, której wysokość ustala Zarząd SM Podzamcze.
 5. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź prawnego opiekuna.
 6. Wszystkie osoby korzystają z siłowni wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Korzystanie z siłowni jest możliwe wyłącznie w stroju sportowym oraz w obuwiu zmiennym.
 8. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z siłowni użytkownicy powinni sprawdzić znajdujące się w niej urządzenia i sprzęt. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać pracownikom OSK przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Za stan techniczny sprzętu znajdującego się na siłowni odpowiadają osoby z niej korzystające.
 11. Dezynfekcja sprzętu dokonywana jest we własnym zakresie.
 12. Zabrania się korzystania z siłowni osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. SM "Podzamcze" nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i pozostawione w siłowni rzeczy.
 14. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulamin będą miały czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
 15. Uwagi dotyczące funkcjonowania siłowni przyjmują pracownicy OSK SM Podzamcze.
 16. SM "Podzamcze" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe zdarzenia na siłowni.
 17. Niezastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu może skutkować czasowym lub stałym zakazem wstępu na siłownię.
 18. Odpłatność za korzystanie z siłowni ustala się wg stawek:

 PLIK DO POBRANIA:


 

 

 

 

do góry  |