PSZOK


  

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) – to specjalne w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zbierane selektywnie:

 • papieru i tektury - w każdej ilości,
 • tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii opakowaniowej, butelek
 • PET, styropianu opakowaniowego - w każdej ilości,
 • szkła białego i kolorowego - w każdej ilości,
 • opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości,
 • odpadów ulegających biodegradacji - w każdej ilości,
 • przeterminowanych leków - w każdej ilości,
 • chemikaliów i opakowań po chemikaliach - w każdej ilości,
 • farb i opakowań po farbach - w każdej ilości,
 • zużytych baterii i akumulatorów - w każdej ilości,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości,
 • mebli i inne odpadów wielkogabarytowych - w każdej ilości,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - w każdej ilości,
 • zużytych opon - w każdej ilości,
 • odpadów z odzieży i tekstyliów - w każdej ilości,
 • odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości,
 • drewna, w tym drewnianych belek stropowych, balustrad, paneli, płyt podłogowych itp. - w każdej ilości,
 • popiołów paleniskowych - w każdej ilości,
 • odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym , w tym rozpuszczalników, środków ochrony roślin - w każdej ilości.

PSZOK, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie przyjmują odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów oraz ich zgodności z wykazem odpadów.

W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczenia odpadów w pojemnikach lub kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA ODPADÓW NA KTÓRYKOLWIEK Z PSZOK ( ul. Stacyjna i u. Beethovena) Z POWODU CAŁKOWITEGO ZAPEŁNIENIA KONTENERA NASTĄPI PRZEKIEROWANIE PRZEZ OBSŁUGĘ , KORZYSTAJĄCEGO Z PSZOK DO DRUGIEGO PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WAŁBRZYCHU

PSZOK przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
 • w soboty od 08:00 do 16:00 

Telefon kontaktowy:

 • PSZOK Beethovena 501 674 848
 • PSZOK Stacyjna 536 052 644
 

 


 

  

do góry  |