Biuletyn informacyjny wydany z okazji 45-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Wałbrzychu

 

Historia i teraźniejszość .

Zebranie założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu odbyło się 21 września 1978 roku. Grupa licząca 28 osób podjęła uchwałę o założeniu naszej Spółdzielni.
Działalność organizacyjną Spółdzielnia rozpoczęła z dniem 1 października 1978 roku, a gospodarczo-finansową z dniem 1 stycznia 1979 roku.
Pierwszy Statut Spółdzielni został zatwierdzony przez grupę Założycieli i wpisany do rejestru sądowego 21 grudnia 1978 roku, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu III Wydział Cywilny (nr rejestru RSA III 60).
Celem powołania samodzielnej Spółdzielni była budowa nowych mieszkań, zagospodarowanie otoczenia, nadzór nad prowadzoną działalnością inwestycyjną, oraz konieczność zapewnienia prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi a także prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej.

Historyczne daty:

1975r. - na osiedlu rozpoczęto budowę pierwszego budynku przy ul. Kasztelańskiej 2-4,
1978r. - powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”- biura mieściły się w budynku
przy ul.Grodzkiej 33 – tam też mieścił się pierwszy Klub „Podzamcza”,
1980r. - pierwsza kaplica mieściła się w salce przy ul. Kasztelańskiej 66,
1983r. - budowa pawilonu handlowego przy ul. Kasztelańskiej 1,
1986r. -pierwsza siedziba Przychodni Zdrowia dla dzieci mieściła się na parterze budynku przy ul.Basztowej 56,
1987r. - oddano do użytku biurowiec z bazą remontowo-konserwacyjną przy al.Podwale 1,
1992r. -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” oddała do użytku ostatni wybudowany budynek mieszkalny przy ul. Poselskiej 13-17,
1996r.- powołano Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Odbył się uroczysty festyn, na którym świętowano pierwsze „ DNI PODZAMCZA”.

Pierwszy program organizacyjno-gospodarczy przyjęty przez Zebranie Założycieli zawierał kierunkowe tezy zapewniające sprawne funkcjonowanie Spółdzielni.
Przez następne 45 lat działalności Spółdzielnia kontynuuje założone tezy i kierunki działalności poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz rozwijanie działalności gospodarczej z celem określonym w Statucie oraz kierunkami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie, a także planami gospodarczymi uchwalonymi przez Radę Nadzorczą. Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” jest także zarządzanie i administrowanie nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni na postawie odrębnie zawieranych umów, przekazywanie w dzierżawę terenów, będących w zasobach Spółdzielni oraz prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin.
Sytuacja finansowo – ekonomiczna Spółdzielni jest dobra mimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią oraz innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami na świecie. Spółdzielnia prowadzi racjonalną gospodarkę zasobami mieszkaniowymi zachowując dyscyplinę wydatków oraz prawidłową gospodarkę w ramach działalności własnej.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” zarządza zasobami spółdzielczymi w ilości 62 budynków, które są zlokalizowane na terenie osiedla „Podzamcze” (57 budynków ) oraz poza osiedlem przy ul. Porcelanowej (2 budynki) oraz ul. 11-go Listopada ( 3 budynki ) .
Ponadto Spółdzielnia zarządza 3 obiektami handlowymi ( pawilon A-1, B-1, SPS ).
Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządza 53 lokalami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych.
Obecnie Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 7.381 lokali mieszkalnych.

Osiedle w budowie

 Tak było

Tak jest

Podstawowym zadaniem Spółdzielni obecnie jest eksploatacja zasobów mieszkaniowych, troska o ich właściwy stan techniczny, estetyka i poprawa komfortu zamieszkiwania.

Budynki w naszych zasobach to budynki 30 i 40-letnie wymagające ciągłej modernizacji, bieżącej konserwacji, termomodernizacji i szczególnej dbałości.
Systematycznie poprawia się stan techniczny nieruchomości, w szczególności w zakresie zmniejszania strat ciepła, a także poprawy funkcjonalności, estetyki oraz czynionych staraniach o obniżenia kosztów utrzymana zasobów mieszkaniowych - zarówno w budynkach, jak i na terenach osiedla.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w miarę posiadanych środków na ten cel dokonuje wymiany dźwigów osobowych w budynkach wysokich.
Nowe dźwigi zjeżdżają do poziomu wejścia do budynku, co znosi całkowicie wszelkie bariery dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Wymiana wind niesie również inne korzyści, m.in.: podnosi poziom bezpieczeństwa i komfortu eksploatowania dźwigu, eliminuje koszty doraźnych remontów i napraw oraz przyczynia się do znacznej oszczędności energii elektrycznej.

W zasobach Spółdzielni wymieniono 11 dźwigów osobowych, w tym 10 wraz z przebudową wejścia do budynku.

Realizując uchwalony przez Członków Spółdzielni „Program Działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” prowadzone są prace termomodernizacji budynków w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

W ramach posiadanych środków na funduszu remontowym wykonuje się min.:
wymianę stolarki budowlanej w budynkach, malowanie klatek schodowych, remonty dachów budynków, docieplenia stropodachów, wymiany pionów na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych oraz wymiany zaworów gazowych podpionowych. W ramach oszczędności energii elektrycznej wymieniane są oprawy oświetleniowe na typu LED.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w swoich zasobach wymienia i naprawia ciągi piesze i pieszo-jezdne, utwardza nawierzchnie miejsc postojowych i upiększa tereny zielone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu od 1996 roku prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną poprzez Ośrodek Społeczno-Kulturalny.
Ośrodek organizuje zajęcia w sekcjach profilowanych oraz zróżnicowane imprezy i przedsięwzięcia, mające na celu aktywizację członków spółdzielni oraz ich rodzin poprzez kształtowanie i rozwój zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych. Realizacja imprez i wydarzeń przebiega głównie w oparciu o nawiązaną współpracę z jednostkami organizacyjnymi, fundacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi oraz placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których prowadzone są prelekcje edukacyjne przez Straż Miejską, Straż Pożarną, Komendę Miejską Policji, Państwowy Inspektorat Sanitarny. Zajęcia są urozmaicone, prowadzone w formie zabawowej, umożliwiające dzieciom pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa, ochronę środowiska i ekologię.

Dzieci i młodzież uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych, biorą czynny udział w turniejach, konkursach, zajęciach w prowadzonych sekcjach.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia rekreacyjne dla kobiet ( pilates, aerobiki, zumba fitness) oraz zajęcia na dobrze wyposażonej siłowni.

 

 

 

  

do góry  |