DEWASTACJE
  

  Dewastacje


    

 INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2022r.

            Zarządzający Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz pracownicy kładą duży nacisk na to by tereny będące w naszej obsłudze spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Zagospodarowane tereny zielone, obiekty sportowe, parki, piękne place zabaw, są ważne by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszkania.

            Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą piękną i przyjemną oprawę naszego Osiedla odpowiedzialni są tylko Zarządzający i pracownicy, bo jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.

            Niestety dewastacje i akty wandalizmu w zarządzanym obszarze zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych nie należą do rzadkości.

            Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Spółdzielni są niszczone windy osobowe, wybite szyby i panele w drzwiach wejściowych do budynków, dewastacje klamek i różnego rodzaju uchwytów, dewastacje placów zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzeń, koszy na odpadki, tablic zawierających regulaminy, lamp oświetlenia parkowego. Dewastowana jest również roślinność. Nowo nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny są kradzione, niszczone, wyłamywane. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć. 

            W  2022 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe  (niszczona jest malatura i tynki – napisy,  kradzieże klamek z okien, kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków również ostatnio docieplonych oraz  napisy  na portalach,

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , niszczone i kradzione są  uszczelki, stopki  i odbojnice,  malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne drzwi, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

·          tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  drzewa,  krzewy ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 2 o nazwie „dewastacje w 2022 roku” < (PLIK DO POBRANIA).

            Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, są sukcesywnie  ograniczane, co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

            Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane w  celu usunięcia  skutków  dewastacji.

            Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji m. innymi w zakresie: roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku  nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2022 .

Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

 • Łączna  (przybliżona) kwota przeznaczona  na  usuwanie skutków dewastacji  w roku 2012 wyniosła – 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.
 • W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.
 • W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.
 • W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.
 • W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.
 • W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.
 • W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.
 • W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.
 • W roku  2020  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 146 009,16 zł  - zwiększone koszty w porównaniu do roku 2019 to przede wszystkim koszty likwidacji skutków pożarów. Wartość szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota 79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 
 • W roku  2021 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok. 86 706,10 – w tym  kwota dewastacji  w  budynkach  i  na  terenach  to  67.769,96 zł,  natomiast   koszty likwidacji skutków pożaru to kwota 24 561,03 zł.
 • W roku  2022 koszty usuwania dewastacji wyniosły  ok. 69.203,81 zł -  zmniejszenie kosztów  dewastacji o 20,16% w stosunku do roku 2022.

Spółdzielnia posiada odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, chroniące mienie przed skutkami dewastacji i wandalizmu. Ale składki za powyższe ubezpieczenia obliczane są wprost proporcjonalnie do szkodowości w zasobach Spółdzielni. Jednym słowem im wyższa szkodowość, tym wyższa składka z tytułu ubezpieczenia.

Z  tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA na dzień 31.12.2022 r.  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  10.260,91 zł.

Część spraw w zakresie likwidacji skutków dewastacji powstałych w roku 2022, za które otrzymano odszkodowania będzie realizowana w roku 2023.

Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie  przypadków dewastacji  mają  m. innymi :          

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych 

       po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców, że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/  edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców.

Wałbrzych, 20.01.2023 r.INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2021r.

            Zarządzający Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz pracownicy kładą duży nacisk na to by tereny będące w naszej obsłudze spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbałość o czystość oraz o przyjemne otoczenie jest priorytetowym celem pracowników Spółdzielni. Zagospodarowane tereny zielone, obiekty sportowe, parki, piękne place zabaw, są ważne by czuć się dobrze w miejscu swojego zamieszkania.

            Lecz mylne jest twierdzenie, że za całą piękną i przyjemną oprawę naszego Osiedla odpowiedzialni są tylko Zarządzający i pracownicy, bo jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.

            Niestety dewastacje i akty wandalizmu w zarządzanym obszarze zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych nie należą do rzadkości.

            Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Spółdzielni są niszczone windy osobowe, wybite szyby i panele w drzwiach wejściowych do budynków, dewastacje klamek i różnego rodzaju uchwytów, dewastacje placów zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzeń, koszy na odpadki, tablic zawierających regulaminy, lamp oświetlenia parkowego. Dewastowana jest również roślinność. Nowo nasadzone drzewa, krzewy i inne rośliny są kradzione, niszczone, wyłamywane. Jednym słowem wszystko, co można wyrwać, urwać, rozbić i zniszczyć.  

            W  2021 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe, również  te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek , kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków i portalach, na boksach śmietnikowych  i drzwiach do komór zsypowych.

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , kradzione są  uszczelki, malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

       tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  drzewa,  krzewy ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

·          pożary (uszkodzenie nowej elewacji i stolarki budowlanej w wyniku pożaru).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 2 o nazwie „dewastacje w 2021 roku”.

            Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, są sukcesywnie  ograniczane, co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

            Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane w  celu usunięcia  skutków  dewastacji.

            Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie: roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku  nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2021 .

Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

 • Łączna  (przybliżona) kwota przeznaczona  na  usuwanie skutków dewastacji  w roku 2012 wyniosła – 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.
 • W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.
 • W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.
 • W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.
 • W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.
 • W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.
 • W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.
 • W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.
 • W roku  2020  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 146 009,16 zł  - zwiększone koszty w porównaniu do roku 2019 to przede wszystkim koszty likwidacji skutków pożarów. Wartość szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota 79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 
 • W roku  2021 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok. 86 706,10 – w tym  kwota dewastacji  w  budynkach  i  na  terenach  to  67.769,96 zł,  natomiast   koszty likwidacji skutków pożaru to kwota 24 561,03 zł.

Na skierowane przez Spółdzielnię zawiadomienie do Policji o ustalenie, ściganie i ukaranie  sprawcy  pożaru  uzyskano pisemną odpowiedź, „że wszelkie informacje odnośnie zdarzenia w dniu 16.03.2021r. dotyczące pożaru samochodu przy ul. Hetmańskiej 1, zostaną udostępnione Towarzystwu Ubezpieczeń któremu szkoda została zgłoszona”.

Spółdzielnia posiada odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, chroniące mienie przed skutkami dewastacji i wandalizmu. Ale składki za powyższe ubezpieczenia obliczane są wprost proporcjonalnie do szkodowości w zasobach Spółdzielni. Jednym słowem im wyższa szkodowość, tym wyższa składka z tytułu ubezpieczenia.

Z  tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA na dzień 31.12.2021 r.  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  21 033,60 zł.

Część spraw w zakresie likwidacji skutków dewastacji powstałych w roku 2021 za które otrzymano odszkodowania jest w trakcie  realizacji.

            Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie  przypadków dewastacji  mają  m. innymi :    

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych 

       po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców, że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/ edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz

  informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w 

  klatkach schodowych, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni.  

Wałbrzych, 25.01.2022 r.


INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2020 r.

Problem  dewastacji  występuje  na  terenie  całego  osiedla  od  wielu  już  lat  zarówno w budynkach  jak  i na  terenach  osiedlowych.

Spółdzielnia  od  2005  roku  podjęła  próbę  oszacowania  skali  zjawiska  orientacyjnie określając koszty robót remontowych  wydatkowane  w  celu  usunięcia  skutków  dewastacji.

Od 2010 roku  wyodrębniono w systemie DOM-5  ewidencje robót  po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie  w  dźwigach,  roboty  ślusarskie  w  budynkach, na  terenach  nieruchomości, placów zabaw, parków,  roboty szklarskie,  naprawa  skrzynek  pocztowych,  naprawa  drzwi wejściowych do budynków.  Wyniki  powyższych  działań  przedstawiono  w  załączniku   nr 1 -  koszty dewastacji w latach 2005 – 2020 .  

W  2020 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

·          kabiny dźwigów ( niszczone są : lampy  w kabinach, amortyzatory, ruchome progi, krzywki, osłony kaset dyspozycji oraz wezwań , przyciski piętrowe, instrukcje, wybijane szyby w drzwiach  dźwigów,  itp.)

·          klatki  schodowe, również  te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek , kradzione    też uszczelki z okien ),

·          instalacje   elektryczne  ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są  lampy, wyłączniki,  czujniki ruchu, szafki  oraz zamknięcia szafek z  licznikami, kradzione są  żarówki itp.), 

·          graffiti  na  ścianach  zewnętrznych budynków i portalach, na boksach śmietnikowych  i drzwiach do komór zsypowych.

·          drzwi  wejściowe  do  budynków  ( niszczone    panele  drzwi,  samozamykacze , kradzione są  uszczelki, malowane sprayami  lub  mazakami panele zewnętrzne, tablice  domofonów, niszczona jest  elektronika  itp. ),

·          skrzynki  pocztowe  EURO   ( wyrywane są  drzwiczki  poszczególnych skrytek,   niszczone są  zamki )  oraz kieszenie reklamowe  umieszczone  przy wejściach do budynków,

·          wsypy  i  portale  ( kradzieże  lub niszczenie  zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),

·          tereny zielone + parki  i  mała  architektura ( niszczone  są urządzenia oświetlenia  parkowego, lampy,  krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe),

·          pożary ( w pomieszczeniach piwnicznych , na klatkach schodowych, w komorze zsypowej)                                                                                                                             

Lokalizacje  dewastacji  i  ich  koszt  w  roku  2020  przedstawiono w  załączniku  nr 2 -  „dewastacje  w 2020 roku”  

PLIK DO POBRANIA:

            Przypadki  kradzieży oraz  dewastacji  w  budynkach  zgłaszane    przez Spółdzielnię do Policji i  Straży Miejskiej. W wyniku  tych  interwencji  oraz interwencji służb technicznych  Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży  w  budynkach  i na terenach , są  sukcesywnie  ograniczane , co powoduje  także  zmniejszenie kosztów  ponoszonych  na  likwidację skutków  tych dewastacji.

             Na przestrzeni  ostatnich  kilku lat koszty te kształtowały  się następująco :

             Łączna  ( przybliżona )  kwota  przeznaczona  na  usuwanie skutków  dewastacji w roku 2012  wyniosła – 191.635 zł  zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5%  w  stosunku do roku 2011.

            W roku 2013 koszty usuwania dewastacji  wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o  20,88%  w  stosunku do roku 2012.

             W roku 2014  ze  względu  na  dewastacje  o  dużym  zakresie  ( dewastacja  urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego  + pożar )  koszty usuwania dewastacji  wzrosły  i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o  5,18%  w  stosunku do roku 2013.

            W roku 2015  koszty usuwania  dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

             W roku  2016   koszty  usuwania  dewastacji   wyniosły ok. 116.131 zł  -  zmniejszenie                               kosztów dewastacji  o 26,56% w stosunku do roku 2015.

              W  roku  2017  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 116.157 zł  -  koszty te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2016.

             W  roku  2018  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły   ok. 91.905 zł  - zmniejszenie  kosztów  dewastacji  o 20,88%  w stosunku do roku 2017.

             W roku  2019  koszty  usuwania  dewastacji  wyniosły  ok. 91.713,08 zł  - koszty  te utrzymały się na podobnym poziomie  jak w roku 2018.

             W roku  2020 koszty usuwania dewastacji  wyniosły  ok.146.009,16 zł – w tym  kwota dewastacji   w   budynkach  i  na  terenach  to  66.367,44 zł ,  natomiast  wartość  szkód  spowodowanych pożarami jakie miały miejsce  w budynkach  to kwota  79.641,72 zł. Przyczyny pożarów nie są znane, obejmują pomieszczenia piwniczne, komorę zsypową, klatki schodowe. 

            Na skierowane przez Spółdzielnię  zawiadomienie  do Policji o ustalenie, ściganie  i  ukaranie  sprawcy  pożaru  wydano  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  dochodzenia , które  również  zostało  zatwierdzone  przez  Prokuraturę  Rejonową  w  Wałbrzychu.

            W uzasadnieniu wydanego postanowienia  podano , iż wysoce prawdopodobne jest,  że  doszło  do  nieumyślnego  zaprószenia  ognia,  a  nie  do  celowego  podpalenia.  

             Ze  względu  na  skutki pożarów  koszty  usuwania  dewastacji  wzrosły o  54.296,08 zł   tj. o  59,20 %  w  stosunku do roku 2019.

             Z  tytułu tych dewastacji w ramach  umowy zawartej z TU S.A. UNIQA  odzyskano  wypłaty  odszkodowań  w  wysokości  32.664,74 zł, część  spraw jest w trakcie  szacowania szkód  - oczekujemy na decyzje o  wysokości  wypłat.

            Porównując  dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach  stwierdza  się  znaczny spadek  tych wartości . Wpływ  na  stopniowe  sukcesywne  ograniczanie  przypadków  dewastacji  mają  m. innymi :          

1/   wykonanie  w 2011 roku  instalacji domofonowej  na  wszystkich  klatkach  schodowych  po  czym  zaobserwowano  wyraźny  spadek  kosztów  usuwania  dewastacji

2/   wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio  ich  obciążają,

3/   bieżąca współpraca  z  mieszkańcami,

4/   bieżąca współpraca  z Policją i Strażą Miejską.

5/   edukacja  prowadzona   przez  pracowników  działu BE  w  formie  rozmów  wśród

      mieszkańców  oraz   informacji  o  powstałych  dewastacjach  przekazywanych  w  formie

      ogłoszeń  na tablicach w klatkach schodowych , jak również  na stronie internetowej Spółdzielni.

 


INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2019 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.

Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2019 .

 

W 2019 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, amortyzatory, ruchome progi, przyciski w kasetach wezwań, wybijane szyby w drzwiach dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże lub podpalanie skrzydeł okiennych PCV, kradzieże klamek , kradzione są też uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki oraz zamknięcia szafek z licznikami itp.),
 • graffiti na ścianach zewnętrznych i szczytach budynków, w tym również tych po termomodernizacji , w tzw."tunelach", na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami panele zewnętrzne, tablice domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek, , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone są ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2019 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

 

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni przypadki dewastacji i kradzieży w budynkach i na terenach, w stosunku do lat ubiegłych są sukcesywnie ograniczane , co powoduje także zmniejszenie kosztów ponoszonych na likwidację skutków tych dewastacji.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat koszty te kształtowały się następująco :

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.
W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.

W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 26,56% w stosunku do roku 2015.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł - koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2016.

W roku 2018 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 91.905 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2017.

W roku 2019 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 91.713,08 zł - koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku 2018.

Zwrócić należy uwagę, że w porównaniu do wcześniejszych lat w grupie robót stolarskich i szklarskich ze względu na wymianę dużej ilości okien PCV na klatkach schodowych i w piwnicach nastąpiło znaczne zmniejszenie kosztów dewastacji w tym obszarze.

Na wzrost kosztów dewastacji w grupie robót ogólnobudowlanych miały dwa przypadki pożarów w wyniku podpalenia komór zsypowych oraz koszty związane usunięciem graffiti na szczycie budynku po termomodernizacji. Z tytułu tych dewastacji w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA odzyskano wypłaty odszkodowań w wysokości 9.904,84 zł ,

Porównując dane dot. kosztów usuwanych dewastacji w poszczególnych latach stwierdza się znaczny spadek tych wartości. Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni

 


 

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2018 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2018 .

 

W 2018 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, amortyzatory, ruchome progi, przyciski w kasetach wezwań, wybijane szyby w drzwiach dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże lub podpalanie skrzydeł okiennych PCV, kradzieże klamek , kradzione są też uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach , niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki oraz zamknięcia szafek z licznikami itp.),
 • graffiti na ścianach zewnętrznych i szczytach budynków, w tym również tych po termomodernizacji , w tzw."tunelach", na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami paneli zewnętrznych domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, niszczone ławki, urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2018 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.

W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.
W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.

W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł i w wyniku podejmowanych od lat interwencji przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

W roku 2018 koszty usuwania dewastacji ogółem wyniosły ok. 91.905 zł i uległy zmniejszeniu o 20,88% , co uzyskano w wyniku działań podejmowanych od wielu już lat przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni.

Zwracamy uwagę, że w obszarze placów zabaw w roku 2018 wzrosła kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji. Wzrost w stosunku do planowanej kwoty 5.000,00 zł wyniósł 23,99% - kwota wzrostu to 1.199,59 zł. Wpływ na powyższe może mieć zwiększająca się z roku na rok ilość zakupionych i montowanych nowych elementów wyposażenia placów zabaw. Dewastacje dotyczą najczęściej drobnych elementów urządzeń.

Z powyższej kwoty odzyskano wypłaty odszkodowań z tytułu "dewastacji" w wysokości 5.295,88 zł , w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

 


 

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2017 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2017 .

 

W 2017 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane lub metalowe wewnątrz kabin dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże skrzydeł okiennych PCV oraz klamek , niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( niszczone są instalacje elektryczne przede wszystkim w piwnicach i zsypach, niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki z licznikami itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane sprayami lub mazakami tablice rozmowne domofonów, niszczona jest elektronika itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2017 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2017 roku".

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.

W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.
W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

W roku 2017 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.157 zł i w wyniku podejmowanych od lat interwencji przez służby Straży Miejskiej , Policji oraz służby techniczne Spółdzielni koszty te utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Z powyższej kwoty odzyskano wypłaty odszkodowań z tytułu "dewastacji" w wysokości 10.783 zł , w ramach umowy zawartej z TU S.A. UNIQA.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają, 
 3. bieżąca współpraca z mieszkańcami,
 4. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 5. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

INFORMACJA
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2016 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2016 .

ZAŁĄCZNIK nr 2:

PLIK DO POBRANIA:

 

W 2016 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane, wewnątrz kabin dźwigów, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek okiennych, niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( kradzieże przewodów elektrycznych w piwnicach i komorach zsypowych, niszczone są lampy, wyłączniki, czujniki ruchu, szafki z licznikami itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych i drzwiach do komór zsypowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane farbami lub mazakami tablice rozmówne domofonów itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

Lokalizacje dewastacji i ich koszt w roku 2016 przedstawiono w załączniku nr 2 - "dewastacje w 2016 roku".

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb ,jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

Łączna ( przybliżona ) kwota przeznaczona na usuwanie skutków dewastacji w roku 2012 wyniosła - 191.635 zł zmniejszenie kosztów dewastacji o 11,5% w stosunku do roku 2011.

W roku 2013 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 151.627 zł, - zmniejszenie kosztów dewastacji o 20,88% w stosunku do roku 2012.
W roku 2014 ze względu na dewastacje o dużym zakresie ( dewastacja urządzeń sterowniczych oświetlenia parkowego + pożar ) koszty usuwania dewastacji wzrosły i wyniosły ok. 159.476 zł, - nastąpiło zwiększenie kosztów dewastacji o 5,18% w stosunku do roku 2013.
W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł - zmniejszenie kosztów dewastacji o 0,84%w stosunku do roku 2014.

W roku 2016 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 116.131 zł . W wyniku podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano zmniejszenie kosztów dewastacji w stosunku do roku 2015 tj. o 26,56 %.

Porównując dane dot. wartości usuwanych dewastacji w poszczególnych latach ( od roku 2005 ) stwierdza się znaczny spadek tych wartości . Wpływ na stopniowe sukcesywne ograniczanie przypadków dewastacji mają m. innymi :

 1. wykonanie w 2011 roku instalacji domofonowej na wszystkich klatkach schodowych po czym zaobserwowano wyraźny spadek kosztów usuwania dewastacji
 2. wzrost świadomości mieszkańców ,że koszty dewastacji bezpośrednio ich obciążają,
 3. bieżąca współpraca z Policją i Strażą Miejską.
 4. edukacja prowadzona przez pracowników działu BE w formie rozmów wśród mieszkańców oraz informacji o powstałych dewastacjach przekazywanych w formie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych , jak również na stronie internetowej Spółdzielni.

 


 

INFORMACJA 
o dewastacjach w zasobach i na terenach osiedlowych w 2015 r.

Problem dewastacji występuje na terenie całego osiedla od wielu już lat zarówno w budynkach jak i na terenach osiedlowych.
Spółdzielnia od 2005 roku podjęła próbę oszacowania skali zjawiska orientacyjnie określając koszty robót remontowych wydatkowane w celu usunięcia skutków dewastacji.

Od 2010 roku wyodrębniono w systemie DOM-5 ewidencje robót po dewastacji w zakresie : roboty stolarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków , roboty stolarskie w dźwigach, roboty ślusarskie w budynkach, na terenach nieruchomości, placów zabaw, parków, roboty szklarskie, naprawa skrzynek pocztowych, naprawa drzwi wejściowych do budynków. Wyniki powyższych działań przedstawiono w załączniku nr 1 - koszty dewastacji w latach 2005 - 2015 .

W 2015 roku odnotowano następujące szkody i dewastacje:

 • kabiny dźwigów ( niszczone są wykładziny podłogowe w kabinach , zamki ,drzwi przedziałowe, oświetlenie, pochwyty drewniane, wewnątrz kabin dźwigów wykonywane są napisy o różnych treściach, itp.)
 • klatki schodowe, również te pomalowane w ostatnim okresie ( napisy, niszczona malatura i tynki, kradzieże klamek okiennych, niszczone nowo zamontowane okna PCV, kradzione są uszczelki z okien ),
 • instalacje elektryczne ( kradzieże przewodów elektrycznych w piwnicach i komorach zsypowych, lamp, wyłączników itp.),
 • napisy na ścianach zewnętrznych budynków w szczególności w tzw. "tunelach", napisy na boksach śmietnikowych itp.
 • drzwi wejściowe do budynków ( niszczone są panele drzwi, samozamykacze, wybijane są szyby , kradzione są uszczelki, malowane farbami lub mazakami tablice rozmówne domofonów itp. ),
 • skrzynki pocztowe EURO ( wyrywane są drzwiczki poszczególnych skrytek lub całe skrytki , niszczone są zamki ) oraz kieszenie reklamowe umieszczone przy wejściach do budynków,
 • wsypy i portale ( kradzieże lub niszczenie zamków drzwi do komór zsypowych, niszczone są rynny i rury spustowe przy portalach ),
 • tereny zielone + parki i mała architektura ( niszczone są urządzenia oświetlenia parkowego, lampy, krzewy żywopłotów i ozdobne, łamane młode drzewka, niszczone ławki ,urządzenia zabawowe, kosze na odpadki, metalowe elementy ogrodzeniowe).

W roku 2015 koszty usuwania dewastacji wyniosły ok. 158.136 zł i pomimo podejmowanych interwencji przez służby Straży Miejskiej i Policji , jak również służby techniczne Spółdzielni odnotowano nieznaczne ich zmniejszenie w stosunku do roku 2014 tj. o 0,84%.

Przypadki kradzieży oraz dewastacji w budynkach zgłaszane są przez Spółdzielnię do Policji i Straży Miejskiej. W wyniku tych interwencji oraz interwencji służb technicznych Spółdzielni stwierdza się sukcesywne ograniczenie przypadków kradzieży w budynkach, w stosunku do lat ubiegłych.
W wyniku podejmowanych interwencji w/w służb, jak również przeprowadzanych rozmów prewencyjnych w poprzednich latach stwierdzono stopniowe "wyciszenie" zjawiska dewastacji.

 


Wybrane przykłady dewastacji 

 


 

  

do góry  |