OPŁATY ZA LOKALE
  

  Składniki opłat za używanie lokali


    

Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniem statutu. 

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni bez kosztów dotyczących działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturową prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów związanych ze spółdzielnią.

Zgodnie z § 75 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PODZAMCZE” w Wałbrzychu koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które są kalkulowane i rozliczane na poszczególne lokale, z podziałem na:

a) koszty niezależne od Spółdzielni:

  • koszty dostawy energii cieplnej na ogrzewanie lokali i podgrzane wody, koszty dostawy wody zimnej i odprowadzanie ścieków,

  • koszty dostawy gazu,

  • koszty wywozu nieczystości stałych oraz gospodarki odpadami,

  • koszty legalizacji wodomierzy,

  • koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych i oświetlenia zewnętrznego nieruchomości

b) koszty zależne od Spółdzielni:

  • eksploatacja podstawowa nieruchomości ( z wyłączeniem kosztów utrzymania placów zabaw przypisanych do nieruchomości, rozliczanych wg zasad odnoszących się do mienia ogólnego),

  • odpis na fundusz remontowy,

  • utrzymanie dźwigów, konserwację domofonów.

Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturową prowadzoną przez Spółdzielnię na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych z Spółdzielnią.

 


 

  

do góry  |