AKTUALNOŚCI
  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU

„WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W  WAŁBRZYCHU”

POIS.01.03.02-00-0011/17-00

W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2: „WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM”

OŚ PRIORYTETOWA I: „ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI”

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W latach 2018-2019 wykonano kompleksową termomodernizację 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Blankowej 44-44a, ul. Blankowej 46-46a, ul. Blankowej 48-48a, ul. Senatorskiej 2-4, ul. Senatorskiej 6-8, ul. Senatorskiej 10-12 i ul. Palisadowej 72-80, ul. Palisadowej 82-90, ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele projektu:

I.       WSKAŹNIKI PRODUKTU:

- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] : 9

-powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 24.800,80

-liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI31): 470

-liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 0

 

II.     WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO:

Lp.

Nazwa wskaźnika

jednostka miary

wartość docelowa wg. projektu

wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu

stopień realizacji

(%)

1

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)

tony równoważnika CO2

1.042,25

1.789,97

171,74

2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

16.051,91

18.853,76

117,45

3

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

0

0

0

4

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

16.051,91

18.853,76

117,45

5

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

kWh/rok

5.796.555,56

6.808.302,22

117,45

 

 

     
ZAPYTANIE OFERTOWE 

23.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 48-48a w Wałbrzychu - branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

23.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 46-46a w Wałbrzychu - branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

22.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 92-104 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

22.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 82-90 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

22.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 72-80 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 10-12 w Wałbrzychu - branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 6-8 w Wałbrzychu - branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.01.2019

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 2-4 w Wałbrzychu - branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowa 48-48a w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowa 46-46a w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

21.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowa 44-44a w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

20.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 92-104 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

20.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 82-90 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

20.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowa 72-80 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

19.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 10-12 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

19.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 6-8 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

19.12.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorska 2-4 w Wałbrzychu- branża instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

10.08.2018

 
Nadzór budowlany- branża budowlana i instalacyjna

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.08.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 92-104 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.08.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 82-90 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

03.08.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Palisadowej 72-80 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE

01.08.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 2-4 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

01.08.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 48-48a w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

30.07.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 6-8 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

30.07.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 46-46aw Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

27.07.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 10-12 w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


ZAPYTANIE OFERTOWE 

27.07.2018

 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Blankowej 44-44a w Wałbrzychu- branża budowlana

PLIKI DO POBRANIA:


DOKUMKENTACJE PROJEKTOWE 

 

 
PLIKI DO POBRANIA:
 1.     PB_Bl44-44a
 2.     PB_Bl46-46a
 3.     PB_Bl48-48a
 4.     PB_S2-4
 5.     PB_S6-8
 6.     PB_S10-12
 7.     PB_P72-80
 8.    PB_P82-90
 9.     PB_P92-104

 

FUNDUSZE UNIJNE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

„WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU”

 

Projekt Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0011/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.02-00-0011/17-00
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu
Całkowita wartość projektu: 8 473 368,37 PLN
Kwota dofinansowania: 5 813 770,02 PLN
Okres realizacji: 1.04.2017 – 30.11.2019

Opis projektu
Przedmiotem projektu są prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Wałbrzychu, przy ul. Blankowej 44-44a, ul. Blankowej 46-46a, ul. Blankowej 48-48a, ul. Senatorskiej 2-4, ul. Senatorskiej 6-8, ul. Senatorskiej 10-12, ul. Palisadowej 72-80, Palisadowej 82-90 i Palisadowej 92-104. Zakres projektu obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie ścian zewnętrznych balkonowych
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego
 • docieplenie stropodachu wentylowanego nad strychem
 • docieplenie stropodachu klatki schodowej
 • wymianę okien klatek schodowych i okien piwnicznych, wymianę stolarki okiennej strychu
 • ocieplenie ścian zewnętrznych strychu
 • wymianę drzwi wejściowych
 • wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej
 • modernizację instalacji grzewczej.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów pośrednich, takich jak:

 • poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie realizacji przedsięwzięcia,
 • poprawa warunków i jakości życia na obszarze Wałbrzycha oraz zwiększenie atrakcyjności miasta.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że w dniu 06.07.2018r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0011/17-00 projektu p.n.: „Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” dla budynków przy:

 • ul. Blankowej 44-44a
 • ul. Blankowej 46-46a
 • ul. Blankowej 48-48a
 • ul. Senatorskiej 2-4
 • ul. Senatorskiej 6-8
 • ul. Senatorskiej 10-12
 • ul. Palisadowej 72-80
 • ul. Palisadowej 82-90
 • ul. Palisadowej 92-104

 

ZDJĘCIE NR 1: Z DNIA 06.07.2018R. Z PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR POIS.01.03.02-00-0011/17-00 PROJEKTU

 

Informacja o nadużyciach

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji przez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

 

 


 

  

do góry  |