WAŻNE TELEFONY
Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i usterek
 - W godzinach pracy poniedziałki, 
   środy, czwartki od 7:00 - 15:00 
   wtorki od 8:00 do 17:00piątki od 
   7:00 do 14:00

74/ 66 56 983

 - Poza godzinami pracy oraz 
   w dni wolne od pracy i święta

74/ 66 56 956
800 700 950

 Pogotowie Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

986

 Pogotowie Energetyczne 

991

 Pogotowie Gazowe

992

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

994

  

UWAGA
19.07.2019
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI BUDYNKU POD KĄTEM CZYSTOŚCI ORAZ WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODZAMCZE” W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. FORTECZNEJ 38 DO NATYCHMIASTOWEGO UPRZĄTNIĘCIA Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ORAZ KORYTARZA PIWNICY : RUPIECI.

więcej ... |


KOMUNIKAT
19.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia 22.07.2019r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z utwardzeniem terenu przy ul. 11 Listopada 97 .

więcej ... |


KOMUNIKAT
19.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że obszar na którym są wykonywane prace w zakresie zagospodarowania i utwardzenia terenu pomiędzy budynkami 11 Listopada 95 i 97 – jest terenem należącym do całej nieruchomości budynkowej przy ul. 11 Listopada 95,97 i 99.

więcej ... |


KOMUNIKAT
23.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu w wyniku przeprowadzonej weryfikacji podań złożonych przez mieszkańców budynków przy ul. Kasztelańskiej 14-34 i 48-70 w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych przy ul. Kasztelańskiej 70 w Wałbrzychu – do rozdysponowania zostały 4 wolne miejsca parkingowe.

więcej ... |


KOMUNIKAT
15.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że od dnia:

  • 18.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien na klatce schodowej
  • 19.07.2019r. od godz. 8:00 rozpocznie się wymiana okien we wnękach pomiędzy piętrami przez firmę „PROFIL” z Żarowa, w budynku przy ul. Basztowej 60.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 63.
12.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 63.

więcej ... |


Wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.
12.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu informuje, że jest wolne pomieszczenie po pralni znajdujące się w piwnicy budynku przy ulicy Grodzkiej 38.

więcej ... |


Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 42.
12.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 42.

więcej ... |


Wolna wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 36.
12.07.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że zwolniona została wnęka między 2 a 3 piętrem w budynku przy ulicy Grodzkiej 36.

więcej ... |


KOMUNIKAT Kasztelańska 80

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego § 14 ust. 1 " wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ", ust. 5 " palenie papierosów, używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach oraz innych pomieszczeniach ogólnego użytku jest zabronione ".

więcej ... |


Apel w obronie kotów wolno żyjących


Wyrzucając pożywienie dla ptactwa 
- karmisz gryzonie !!


Oszczędzajmy energię cieplną
W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina wszystkim Mieszkańcom o konieczności zamykania drzwi portali i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkownie itp.) oraz w komórkach, korytarzach i innych pomieszczeniach piwnicznych.Informacja o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” informuje, o planowanych i realizowanych pracach budowlano - remontowo - instalacyjnych:

więcej ... |UWAGA
23.07.2019
W NAWIĄZANIU DO OTRZYMANEGO PISMA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU W DNIU 22 lipca BR. W SPRAWIE PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
PRZY UL. GRODZKIEJ 50
PODCZAS KTÓREJ, STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH W KTÓRYCH ZNAJDOWAŁY SIĘ ODPADY BUDOWLANE (GRUZ) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU
WZYWA MIESZKAŃCA DO:
NATYCHMIASTOWEGO OPRÓŻNIENIA POJEMNIKA Z ZALEGAJĄCEGO GRUZU.

więcej ... |GOSPODARKA ODPADAMI

KOMUNIKATY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU WZYWA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY POZOSTAWILI GABARYTY
DO ICH NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA!!! 
22.05.2019

 
 

więcej ... |


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" W WAŁBRZYCHU DZIĘKUJE ...  

więcej ... |


KOMUNIKAT
21.03.2019

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniu 15 marca 2019r.  w sprawie przeprowadzenia ostatniej akcji „Wywalamy graty z chaty” przez Urząd Miasta  Wałbrzycha informujemy, że mieszkańcy są zobowiązani do przekazywania odpadów wielkogabarytowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej lub przy  ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, dot. pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w sposób niezgodny z regulaminem, podlegać będzie karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. w : Dz. U. z 2018r poz.1454).

Administracja


Deratyzacja korytarzy piwnicznych, komór zspowych i boksów śmietnikowych
22.05.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że firma „PROTECT24h.pl” z Wałbrzycha od 15 maja do 30 czerwca 2019r. będzie wykonywała usługi w zakresie deratyzacji korytarzy piwnicznych, komór zspowych i boksów śmietnikowych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o udostępnianie w/w pomieszczeń w celu przeprowadzenia deratyzacji.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zakres działania Biura:
-  wydawanie druków w sprawie dodatków mieszkaniowych, formularzy, oświadczeń oraz deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,
-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz usterek,
-  informowanie o rozliczeniach kosztów używania lokali,

więcej ... |


 CO SŁYCHAĆ W OSK

Początek wakacji w OSK 
15.07.2019

W pierwszych dwóch tygodniach wakacji dzieci uczęszczające do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” brały udział w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielkami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Podczas dwóch prelekcji przedstawione zostały zasady zdrowego odżywiania i przestrzegania higieny osobistej. Omówiona została problematyka uzależnień wraz z zagadnieniami dotyczącymi negatywnych skutków i zagrożeń wynikających z nałogów. Dzieci uprzedzone zostały o niebezpieczeństwach spowodowanych kontaktem z barszczem Sosnowskiego, ukąszeniem przez żmije oraz sposobami obrony przed kleszczami.

| więcej ... |


 

  
   

do góry  |